منابع آزمون دکتری محیط زیست - جزوات دکترای محیط زیست - منابع دکتری نیمه متمرکز محیط زیست - منابع کنکور دکتری سراسری محیط زیست

منابع آزمون نیمه متمرکز دکتری محیط زیست منابع طبیعی سال ۹۱ - منابع آزمون دکترای محیط زیست منابع طبیعی ۱۳۹۱
منابع و جزوات دکتری مجموعه محیط زیست
منابع آزمون دکتری مجموعه محیط زیست - دکترای محیط زیست منابع طبیعی
فروش جزوات و منابع مخصوص دکترای نیمه متمرکز دانشگاه سراسری با توجه به تجربیات اولین آزمون دکتری نیمه متمرکز و مواد امتحانی رشته‌های فوق، اطلاعات کسب شده از اساتید طراح سوال و مهم رشته‌ها مختلف، مسولین، کار‌شناسان، دانشجویان قبول شده در آزمون دکترای ۹۰

منابع دکتری محیط زیست - محیط زیست - آلودگی های محیط زیست 2401
منابع دکتری محیط زیست - محیط زیست - بومشناسی و مدیریت حیات وحش 2402
منابع دکتری محیط زیست - محیط زیست - ارزیابی محیط زیست 2403

بسته اول منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز مجموعه محیط زیست-محیط زیست-آلودگی های محیط زیست کد ۲۴۰۱

دکتری نیمه متمرکز محیط زیست-محیط زیست-آلودگی های محیط زیست کد ۲۴۰۱
منابع آزمون دکترای محیط زیست - محیط زیست - آلودگی های محیط زیست
منابع آزمون دکترای محیط زیست - آلودگی های محیط زیست
منابع آزمون دکترای محیط زیست منابع طبیعی 92
منابع آزمون دکترای منابع طبیعی محیط زیست - جزوات دکتری محیط زیست - جزوه های دکترای منابع طبیعی محیط زیست - منابع دکتری نیمه متمرکز محیط زیست منابع طبیعی

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:
رشته مهندسی منابع طبیعی  محیط زیست
رشته شیلات
رشته محیط زیست
رشته مهندسی محیط زیست
رشته زیست شناسی
رشته زیست دریا
رشته علوم محیط زیست
رشته مجموعه زیست شناسی دریا

مواد امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۹۱ رشته محیط زیست-محیط زیست-آلودگی های محیط زیست نیمه متمرکز:
۱- زبان انگلیسی با ضریب ۲:
جزوه زبان عمومی
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی
جزوه زبان تافل
جزوه سوالات تافل
   
۲- استعداد تحصیلی با ضریب ۱:
جزوه استعداد تحصیلی
جزوه هوش و استعداد تحصیلی
سوالات استعداد تحصیلی
کتاب استعداد تحصیلی

۳- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آلودگی آب و خاک  آلودگی هوا)
جزوه آلودگی آب و خاک
جزوه آلودگی آب
جزوه آلودگی آبهای دریایی
جزوه آلودگیهای محیط زیست
جزوه آلودگی های هوا

۴- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد (مدیریت مواد زاید جامد آلودگیهای صنعتی)
جزوه پسابها و مواد زائد
جزوه مدیریت مواد زاید جامد
جزوه آلودگی زباله ها

* یادآوری مهّم:
۱- آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب ۲ است
۲- آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، با ضریب ۱ است.
۳- آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، با ضریب ۴ است.

در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است (قسمت پایین صفحه را نیز مطالعه نمایید)

بسته دوم منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز محیط زیست-محیط زیست-بوم شنای و مدیریت حیات وحش کد ۲۴۰۲

دکترای سراسری محیط زیست-محیط زیست-بوم شناسی و مدیریت حیات وحش کد ۲۴۰۲
منابع آزمون دکترای سراسری محیط زیست-محیط زیست-بوم شناسی و مدیریت حیات وحش
منابع آزمون دکترای بوم شناسی و مدیریت حیات وحش
منابع آزمون دکترای محیط زیست-بوم شناسی و مدیریت حیات وحش
منابع آزمون دکترای محیط زیست منابع طبیعی
منابع آزمون دکترای منابع طبیعی محیط زیست
جزوات دکترای محیط زیست - جزوات دکتری محیط زیست - منابع و جزوه های دکترای ۹۱

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:
رشته مهندسی منابع طبیعی  محیط زیست
رشته شیلات
رشته محیط زیست
رشته مهندسی محیط زیست
رشته زیست شناسی
رشته زیست دریا
رشته علوم محیط زیست
رشته مجموعه زیست شناسی دریا

مواد امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۹۱ رشته محیط زیست-محیط زیست-بوم شنای و مدیریت حیات وحش نیمه متمرکز:
۱- زبان انگلیسی با ضریب ۲:
جزوه زبان عمومی
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی
جزوه زبان تافل
جزوه سوالات تافل
   
۲- جزوه استعداد تحصیلی با ضریب۱
جزوه هوش و استعداد تحصیلی
سوالات استعداد تحصیلی
کتاب استعداد تحصیلی

۳- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ( بوم شناسی مهره داران - مبانی مدیریت حیات وحش - زیست شناسی حفاظت)
جزوه بوم شناسی مهره داران
جزوه مبانی مدیریت حیات وحش
جزوه زیست شناسی حفاظت

۴- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد (اکولوژی حیات وحش تکمیلی-مدیریت پارکها و حیات وحش)
جزوه اکولوژی حیات وحش
جزوه اکولوژی حیات وحش تکمیلی
جزوه مدیریت پارکها و حیات وحش

* یادآوری مهّم:
۱- آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب ۲ است
۲- آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، با ضریب ۱ است.
۳- آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، با ضریب ۴ است.

در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است (قسمت پایین صفحه را نیز مطالعه نمایید)

بسته سوم منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز محیط زیست-محیط زیست-ارزیابی محیط زیست کد ۲۴۰۳

دکترای سراسری محیط زیست-محیط زیست-ارزیابی محیط زیست کد ۲۴۰۳
منابع آزمون دکترای محیط زیست-محیط زیست-ارزیابی محیط زیست
منابع آزمون دکترای محیط زیست
منابع آزمون دکترای محیط زیست - ارزیابی محیط زیست
منابع آزمون دکترای محیط زیست منابع طبیعی - جزوات دکترای محیط زیست - جزوات دکتری کشاورزی و منابع طبیعی - محیط زیست - ارزیابی محیط زیست - خرید جزوه دکتری ۹۱

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:
رشته مهندسی منابع طبیعی  محیط زیست-شیلات
رشته محیط زیست
رشته مهندسی محیط زیست
رشته زیست شناسی
رشته زیست دریا
رشته علوم محیط زیست
رشته مجموعه زیست شناسی دریا

مواد امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۹۱ رشته محیط زیست-محیط زیست-بوم شنای و مدیریت حیات وحش نیمه متمرکز:
۱- زبان انگلیسی با ضریب ۲:
جزوه زبان عمومی
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی
جزوه زبان تافل
جزوه سوالات تافل
   
۲- جزوه استعداد تحصیلی با ضریب۱
جزوه هوش و استعداد تحصیلی
سوالات استعداد تحصیلی
کتاب استعداد تحصیلی

۳- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (ارزیابی محیط زیست - سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS)
جزوه ارزیابی محیط زیست
جزوه سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS
جزوه GIS

۴- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد ( آمایش سر زمین  ارزیابی اثرات توسعه)
جزوه آمایش سر زمین
جزوه ارزیابی اثرات توسعه

* یادآوری مهّم:
۱- آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب ۲ است
۲- آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، با ضریب ۱ است.
۳- آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، با ضریب ۴ است.

در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است (قسمت پایین صفحه را نیز مطالعه نمایید)

توجه توجه کنید : انرژی خود را با خواندن جزوات متفرقه تلف نکنید.
آیا میخواهید بدون دغدغه در آزمون دکتری پذیرفته شوید؟
آیا با وجود اینکه سال گذشته تلاش کرده اید ولی هنوز موفق به قبولی نشده اید؟
آیا می دانید هر ساله کسانی که معتبرترین منابع را در اختیار دارند براحتی در بهترین دانشگاههای ایران پذیرفته میشوند؟
آیا می دانید اگر منابع مورد سوال در آزمون دکترای ۱۳۹۱ را داشته باشید نیازی نیست که انرژی خود را بیهوده صرف
کنید؟
لزومی نیست زندگی خود را برای قبولی در دکتری وراونه کنید
جزوات خوانا و کلیدی ما را بخوانید
با قیمتی مناسب
هم اکنون سفارش دهید

منابع جدید دکتری نیمه متمرکز ۹۱ - اعلام منابع جدید دکتری سراسری - منابع دقیق آزمون دکتری سراسری - اعلام منابع دکتری نیمه متمرکز

جزوات ارائه شده برای رشته‌های فوق طبق سرفصلهای سازمان از بر‌ترین جزوات و منابع اساتید و دانشگاههای کشور خواهند بود.
بسته دکتری دولتی محیط زیست منابع طبیعی : برای هر کدام از مواد امتحانی دکتری دانشگاه سراسری رشته محیط زیست - ارزیابی محیط زیست بین ۲تا ۶ جزوه ارسال می‌شود. شامل جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار دانشگاه تهران، دانشگاههای تهران و موسسات تهران که بصورت تایپ و دستنویس کاملا خوانا می‌باشند.

بزرگ‌ترین بانک جزوات کشور (سایت پی اچ دی آزمون) دارای بیش از ۱۲۰۰۰ عنوان جزوات کشاورزی و منابع طبیعی از اساتید مختلف از دانشگاههای کل کشور، مخصوصا دانشگاههای شهر تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه زابل، دانشگاه ارومیه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه بجنورد، دانشگاه اهواز، دانشگاه ایلام، دانشگاه اراک، دانشگاه گیلان، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه بین المللی قزوین، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه داراب، دانشگاه گرگان، دانشگاه گنبد، دانشگاه کردستان، دانشگاه لرستان، دانشگاه مازندران (ساری)، دانشگاه ولیعصر (ع) رفسنجان، دانشگاه اردکان، دانشگاه مراغه، دانشگاه بیرجند، دانشگاه نور، دانشگاه زنجان، دانشگاه شاهد رامسر، دانشگاه شاهرود، دانشگاه گیلان صومعه سرا....

توجه توجه: شما می‌توانید بسته‌ها را بصورت کامل خریداری نمائید یا از کل بسته های کامل درسی  محیط زیست ویژه داوطلبان آزمون دکتری سراسری بصورت انتخابی جزوات را گلچین نمایید.

قبولی در آزمون دکتری ۹۱ - با ما طعم قبولی در کنکور دکترای نیمه متمرکز را بچشید

قبولی در آزمون دکتری ۹۱ ، قبولی در آزمون دکترای ۱۳۹۲ را با ما تجربه نمایید
با بیش از ۸ سال فعالیت در امر ارائه
منابع دکتری تخصصی دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی
منابع جزوات آزمون دکترای ۱۳۹۲ دانشگاه ازاد ۹۰٪ رشته‌های دکتری آزاد
منابع جزوات ازمون دکترای ۱۳۹۲ دانشگاه سراسری نیمه متمرکز

منابع دکتری کشاورزی و منابع طبیعیِ - جزوات دکترای کشاورزی و منابع طبیعی - منابع دکتری نیمه متمرکز گروه کشاورزی و منابع طبیعی - منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری

منابع دکتری نیمه متمرکز گروه کشاورزی و منابع طبیعی
منابع دکتری مجموعه محیط زیست
• منابع دکتری مجموعه مکانیک ماشین‌های کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه مکانیزاسیون کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز
• منابع دکتری مجموعه علوم و صنایع غذایی
• منابع دکتری مجموعه کشاورزی هسته‌ای
• منابع دکتری مجموعه اقتصاد کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه علوم و صنایع چوب و کاغذ
• منابع دکتری مجموعه علوم خاک (خاک‌شناسی)
• منابع دکتری مجموعه علوم دامی
• منابع دکتری مجموعه آبیاری
• منابع دکتری مجموعه هوا‌شناسی کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه زراعت و اصلاح نباتات
• منابع دکتری مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل
• منابع دکتری مجموعه حشره‌شناسی کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه شیلات
• منابع دکتری مجموعه علوم مرتع

در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است - برای هر ضریب دو تا شش جزوه ارسال میگردد - جزوات بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا میباشند.

بسته دوم: منـابع آزمون دكتـری محیط زیست دانشگــاه آزاد کد رشته امتحـانی ۵۰۵۰۸

منابع دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی - دکتری محیط زیست منابع طبیعی
جزوات و منابع دکترای محیط زیست
کد رشته ۵۰۵۱۷ دکتری تخصصی محیط زیست منابع طبیعی
رشته محیط زیست ، فروش منابع دکتری محیط زیست گروه کشاورزی و منابع طبیعی ، برترین جزوات محیط زیست۱۳۹۱ - فروش جزوات دکتری میحط زیست دانشگاه ازاد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات (برترین جزوات دکترا+مجموعه سوالات آزمون دکترا+کتب مهم و مرجع)

آمایش سرزمین ضریب ۲:
جزوه آمایش سرزمین تایپی
جزوه آمایش سرزمین دستنویس

- اکولوژی منابع طبیعی و حیات وحش ضریب ۲:
جزوه اکولوژی حیات وحش تایپ شده
جزوه اکولوژی حیات وحش دستنویس
جزوه اکولوژی منابع طبیعی دستنویس
جزوه اکولوژی عمومی دستنویس
جزوه بیولوژی حیوانات شکاری
جزوه بوم شناسی مهره داران

ارزیابی اثرات توسعه ضریب ۲:
جزوه ارزیابی اثرات توسعه تایپی
جزوه ارزیابی اثرات توسعه دستنویس
جزوه ارزیابی محیط زیست دستنویس

- آلودگیهای محیط زیست ضریب ۲:
جزوه آلودگیهای محیط زیست دستنویس
جزوه آلودگیهای محیط زیست تایپ شده
جزوه آلودگی های محیط زیست - آلودگی هوا دستنویس
جزوه آلودگی های محیط زیست - آلودگی صدا دستنویس
جزوه آلودگی های محیط زیست - آلودگی آب  - آبهای دریایی - زباله ها دستنویس
جزوه آبها و پسابها

- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه زبان عمومی انگلیسی
سوالات زبان عمومی انگلیسی
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۳:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی رشته محیط زیست دوره دکتری
جزوه زبان تافل
چند دوره سوالات برگزار شده تافل

- نمونه سوالات آزمون دکتری محیط زیست :
مجموعه سوالات آزمون محیط زیست سالهای گذشته
سوالات آزمون از اولین آزمون تا اخرین آزمون

نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این رشته در آزمون دکتری ۹۰: دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران کد ۱۲۳

راهنمای خرید برترین منابع و جزوات دکتری کشاورزی و منابع طبیعی رشته محیط زیست منابع طبیعی و رشته های محیط زیست گروه علوم انسانی و محیط زیست گروه فنی و مهندسی:
۱- دریافت قیمت
۲- واریز مبلغ به شماره حساب
۳- اطلاع دادن آدرس پستی

منابع کنکور دکتری کشاورزی و منابع طبیعی

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری کشاورزی و منابع طبیعی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
    تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
                          دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  1az4.com[at]gmail.com
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را sms نمائید.

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸:نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع آزمون ارشد سازه های آبی-دانشگاه ازاد-کل جزوات-قیمت- phdazmoon.com (حتما آخر پیامک phdazmoon.com را بنویسید).
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:
شماره حسابها | آدرس سایتها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید

نحوه خرید جزوات و منابع دکترای تخصصی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی:
داوطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب‌هایی که در زیر قید شده بنام مهندس آروین واریز می‌کنید و بعد از واریزی تماس می‌ گیرید و
مشخصات فیش واریزی|اطلاعات آدرس و کد پستی محل ارسال جزوات، بعد از تکمیل کردن مشخصات واریز جزوات ارسال میگردد.
اگر جزوات فوق در روز واریز آماده باشند همان روز ارسال میگردد و اگر جزوات آماده نباشند برای اماده سازی و ارسال بین ۳ تا ۸ روز زمان برده و  بعد با پست پیشتاز یا سفارشی ارسال میگردد (بین روز سوم بعد از واریز تا روز دوازدهم بعد از واریز طبق اولویت ثبت نام بدست شما خواهد رسید)

شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع دکتری تخصصی سراسری ۹۱:
انتقال کارت به کارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶
واریز نقدی به یکی از حسابهای زیر (بنام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک صادرات ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
بانک سامان ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
بانک کشاورزی ۴۴۳۵۹۲۲۳۱

۱۶۷ بسته آموزشی دکتری دانشگاه آزاد | دکتری وزارت بهداشت
۵۶۷ بسته آموزشی دکتری نیمه متمرکز-سراسری
منابع آزمون دکتری دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد این رشته موجود میباشد و میتوانید خرید نمایید.
بسته های آموزشی
دکترای دانشگاه سراسری:
پکیج آموزشی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سراسری شامل ( جزوات اساتید طراح سوال و مهم دانشگاه تهران، دانشگاههای دولتی تهران، دانشگاههای شهرستانها که این رشته در آن دانشگاه وجود دارد و جزوات موسسات تهران + کتب مرجع و مهم این رشته +برخی رشته ها دارای جزوات نکات کلیدی و خلاصه شده+سوال سال۱۳۹۰)

بسته های آموزشی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی: 
پکیج آموزشی دکتری (Ph.D) دانشگاه ازاد شامل ( جزوات اساتید طراح سوال و مهم دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات تهران، دانشگاههای آزاد تهران، دانشگاههای شهرستانها که این رشته در آن دانشگاه وجود دارد و جزوات موسسات تهران + کتب مرجع و مهم این رشته +برخی رشته ها دارای جزوات نکات کلیدی و خلاصه شده+ مجموعه سوالات سالهای گذشته دانشگاه آزاد|با جواب تشریحی|بدون جواب| با جواب کلیدی)

جزوات جدید بر روی سایت:
۹۰٪ جزوات بسته های آمادگی آزمون دکتری در هر سال تحصیلی بروز رسانی میشوند.
سایت اصلی ارائه جزوات امادگی دکتری :
com.آزمون-دکتری.www

فروش کتب معتبر استعداد تحصیلی ، جزوات استعداد تحصیلی، سوالات استعداد تحصیلی

جزوات معتبر زبان انگلیسی عمومی، زبان انگلیسی تحصیلات تکمیلی، زبان انگلیسی مخصوص دکترای نیمه متمرکز، جزوه تافل، سوالات آزمون تافل
خرید موارد بالا در فروشگاه پی اچ دی آزمون – همین حالا میتنوانید خرید نمایید
منابع دکتری نیمه متمرکز سال۱۳۹۱ با تغییرات ایجاد شده سازمان سنجش در پی اچ دی آزمون بفروش خواهد رسید. “بلافاصله بعد از اعلام منابع آزمون”
ارسال سریع و راحت، ارسال با ایمیل یا پست پیشتاز، منابع آزمون دکتری سال 
۱۳۹۲

فروش کاملترین جزوات دکتری سراسری نیمه متمرکز ۱۳۹۲  فقط در پی اچ دی آزمون
ارسال با ایمیل یا با پست پیشتاز

+ سایت منابع آزمون دکتری
com.آزمون-دکتری.www

+ استعداد تحصیلی آزمون دکتری
com.استعدادتحصیلی.www

سایت اعلام نتایج آزمون دکتری" سایت آزمون دکتری">>  www.PhdAzmoon.Net

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری  www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی   www.1az4.com