بسته اول: منابع آزمون دکتری علوم خاك (خاك‌شناسی)- جزوات دکترای علوم خاك (خاك‌شناسی) - منابع دکتری نیمه متمرکز خاکشناسی - منابع کنکور دکتری سراسری علوم خاك (خاك‌شناسی)

منابع آزمون نیمه متمرکز دکتری خاک شناسی سال ۹۱ - منابع آزمون دکترای علوم خاك (خاك‌شناسی) ۱۳۹۱
منابع و جزوات دکتری مجموعه علوم خاك (خاك‌شناسی)
منابع آزمون دکتری مجموعه خاکشناسی
فروش جزوات و منابع مخصوص دکترای نیمه متمرکز دانشگاه سراسری با توجه به تجربیات اولین آزمون دکتری نیمه متمرکز و مواد امتحانی رشته‌های فوق، اطلاعات کسب شده از اساتید طراح سوال و مهم رشته‌ها مختلف، مسولین، کار‌شناسان، دانشجویان قبول شده در آزمون دکترای ۹۰

منابع دکتری مجموعه علوم خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک - بیولوژی خاک 2420
منابع دکتری مجموعه علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک 2421
منابع دکتری مجموعه علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک 2422
منابع دکتری مجموعه علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک 2423

منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز مجموعه علوم خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک - ییولوژی خاک کد ۲۴۲۰

منابع دکتری نیمه متمرکز مجموعه علوم خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک - ییولوژی خاک کد ۲۴۲۰
منابع آزمون دکترای مجموعه علوم خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک - ییولوژی خاک
منابع آزمون دکترای بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
منابع آزمون دکترای ییولوژی خاک
منابع آزمون دکترای علوم خاک
منابع آزمون نیمه متمرکز دکتری خاکشناسی - منابع دکتری نیمه متمرکز سراسری علوم خاک - جزوات دکتری سراسری بیولوژی خاک - جزوات دکتری دولتی خاک شناسی

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:
رشته علوم خاک ( خاکشناسی)

مواد امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۹۱ رشته مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - سبزیکاری - فیزیولوژی و اصلاح سبزی نیمه متمرکز:
۱- زبان انگلیسی با ضریب ۲:
جزوه زبان عمومی ۲ جزوه
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی
جزوه زبان تافل
جزوه سوالات تافل
   
۲- استعداد تحصیلی با ضریب ۱:
جزوه استعداد تحصیلی ۲ جزوه
جزوه هوش و استعداد تحصیلی
سوالات استعداد تحصیلی
کتاب استعداد تحصیلی

۳- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، رده بندی و ارزیابی خاک)
جزوه شیمی و حاصلخیزی خاک
جزوه فیزیک و حفاظت خاک
جزوه رده بندی و ارزیابی خاک

۴- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد (روابط آب و خاک و گیاه تکمیلی، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، حاصلخیزی خاک و تکنولوژی تهیه کودهای زیستی)
جزوه روابط آب و خاک و گیاه تکمیلی
جزوه بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
جزوه حاصلخیزی خاک و تکنولوژی تهیه کودهای زیستی

* یادآوری مهّم:
۱- آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب ۲ است
۲- آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، با ضریب ۱ است.
۳- آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، با ضریب ۴ است.

در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است (قسمت پایین صفحه را نیز مطالعه نمایید)

منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز مجموعه علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک کد ۲۴۲۱

منابع دکتری نیمه متمرکز مجموعه علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک کد ۲۴۲۱
منابع آزمون دکترای مجموعه علوم خاک
منابع آزمون دکترای مجموعه علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک
منابع آزمون دکترای فیزیک و حفاظت خاک
منابع آزمون دکتری خاک شناسی - جزوات دکتری سراسری خاک شناسی - جزوات دکتری فیزیک و حفاظت خاک

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:
رشته علوم خاک ( خاکشناسی)

مواد امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۹۱ رشته مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - سبزیکاری - فیزیولوژی و اصلاح سبزی نیمه متمرکز:
۱- زبان انگلیسی با ضریب ۲:
جزوه زبان عمومی ۲ جزوه
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی
جزوه زبان تافل
جزوه سوالات تافل
   
۲- استعداد تحصیلی با ضریب ۱:
جزوه استعداد تحصیلی ۲ جزوه
جزوه هوش و استعداد تحصیلی
سوالات استعداد تحصیلی
کتاب استعداد تحصیلی

۳- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، رده بندی و ارزیابی خاک)
جزوه شیمی و حاصلخیزی خاک
جزوه فیزیک و حفاظت خاک
جزوه رده بندی و ارزیابی خاک

۴- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد (روابط آب و خاک و گیاه تکمیلی، فیزیک خاک تکمیلی، فرسایش و حفاظت خاک تکمیلی)
جزوه روابط آب و خاک و گیاه تکمیلی
جزوه فیزیک خاک تکمیلی
جزوه فرسایش و حفاظت خاک تکمیلی

* یادآوری مهّم:
۱- آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب ۲ است
۲- آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، با ضریب ۱ است.
۳- آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، با ضریب ۴ است.

در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است (قسمت پایین صفحه را نیز مطالعه نمایید)

منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز مجموعه علوم خاک پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کد ۲۴۲۲

منابع دکتری نیمه متمرکز مجموعه علوم خاک پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کد ۲۴۲۲
منابع آزمون دکترای مجموعه علوم خاک پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
منابع آزمون دکترای پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
منابع آزمون دکترای مجموعه علوم خاک
منابع دکتری خاک شناسی - جزوات دکتری پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک - خرید جزوات دکترای ۹۱ - منابع جدید دکتری ۹۱ - منابع جدید دکتری نیمه متمرکز

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:
رشته علوم خاک ( خاکشناسی)

مواد امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۹۱ رشته مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - سبزیکاری - فیزیولوژی و اصلاح سبزی نیمه متمرکز:
۱- زبان انگلیسی با ضریب ۲:
جزوه زبان عمومی ۲ جزوه
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی
جزوه زبان تافل
جزوه سوالات تافل
   
۲- استعداد تحصیلی با ضریب ۱:
جزوه استعداد تحصیلی ۲ جزوه
جزوه هوش و استعداد تحصیلی
سوالات استعداد تحصیلی
کتاب استعداد تحصیلی

۳- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، رده بندی و ارزیابی خاک)
جزوه شیمی و حاصلخیزی خاک
جزوه فیزیک و حفاظت خاک
جزوه رده بندی و ارزیابی خاک

۴- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد (روابط آب و خاک و گیاه تکمیلی، ژنز و کانی شناسی خاک، رده بندی و ارزیابی اراضی)
جزوه روابط آب و خاک و گیاه تکمیلی
جزوه ژنز و کانی شناسی خاک
جزوه رده بندی و ارزیابی اراضی

* یادآوری مهّم:
۱- آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب ۲ است
۲- آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، با ضریب ۱ است.
۳- آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، با ضریب ۴ است.

در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است (قسمت پایین صفحه را نیز مطالعه نمایید)

منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز مجموعه علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک کد ۲۴۲۳

منابع دکتری نیمه متمرکز مجموعه علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک کد ۲۴۲۳
منابع آزمون دکترای مجموعه علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک
منابع آزمون دکترای شیمی و حاصلخیزی خاک
منابع آزمون دکترای خاک شناسی
منابع آزمون دکتری علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک
منابع آزمون نیمه متمرکز دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک - جزوات برتر دکتری - برترین جزوات دکتری کشاورزی و منابع طبیعی - خاکشناسی

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن میتوانند در این کد رشته شرکت کنند:
رشته علوم خاک ( خاکشناسی)

مواد امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال ۹۱ رشته مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - سبزیکاری - فیزیولوژی و اصلاح سبزی نیمه متمرکز:
۱- زبان انگلیسی با ضریب ۲:
جزوه زبان عمومی ۲ جزوه
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی
جزوه زبان تافل
جزوه سوالات تافل
   
۲- استعداد تحصیلی با ضریب ۱:
جزوه استعداد تحصیلی ۲ جزوه
جزوه هوش و استعداد تحصیلی
سوالات استعداد تحصیلی
کتاب استعداد تحصیلی

۳- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، رده بندی و ارزیابی خاک)
جزوه شیمی و حاصلخیزی خاک
جزوه فیزیک و حفاظت خاک
جزوه رده بندی و ارزیابی خاک

۴- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد (روابط آب و خاک و گیاه تکمیلی، شیمی خاک تکمیلی، حاصلخیزی خاک تکمیلی)
جزوه روابط آب و خاک و گیاه تکمیلی
جزوه شیمی خاک تکمیلی
جزوه حاصلخیزی خاک تکمیلی

* یادآوری مهّم:
۱- آزمون زبان به عنوان یک درس، با ضریب ۲ است
۲- آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس، با ضریب ۱ است.
۳- آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس، با ضریب ۴ است.

در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است (قسمت پایین صفحه را نیز مطالعه نمایید)

جزوات و منابع آمادگی مرحله دوم دکتری نیمه متمرکز بر اساس منابع جدید اعلام شده از طرف سازمان سنجش - دکتری نیمه متمرکز مرحله دوم ۱۳۹۱

توجه توجه کنید : انرژی خود را با خواندن جزوات متفرقه تلف نکنید.
آیا میخواهید بدون دغدغه در آزمون دکتری پذیرفته شوید؟
آیا با وجود اینکه سال گذشته تلاش کرده اید ولی هنوز موفق به قبولی نشده اید؟
آیا می دانید هر ساله کسانی که معتبرترین منابع را در اختیار دارند براحتی در بهترین دانشگاههای ایران پذیرفته میشوند؟
آیا می دانید اگر منابع مورد سوال در آزمون دکترای ۱۳۹۱ را داشته باشید نیازی نیست که انرژی خود را بیهوده صرف
کنید؟
لزومی نیست زندگی خود را برای قبولی در دکتری وراونه کنید
جزوات خوانا و کلیدی ما را بخوانید
با قیمتی مناسب
هم اکنون سفارش دهید

منابع جدید دکتری نیمه متمرکز ۹۱ - اعلام منابع جدید دکتری سراسری - منابع دقیق آزمون دکتری سراسری - اعلام منابع دکتری نیمه متمرکز

جزوات ارائه شده برای رشته‌های فوق طبق سرفصلهای سازمان از بر‌ترین جزوات و منابع اساتید و دانشگاههای کشور خواهند بود.
بسته دکتری دولتی علوم خاك (خاك‌شناسی) : برای هر کدام از مواد امتحانی دکتری دانشگاه سراسری رشته علوم خاك (خاك‌شناسی) بین ۲تا ۶ جزوه ارسال می‌شود. شامل جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار دانشگاه تهران، دانشگاههای تهران و موسسات تهران که بصورت تایپ و دستنویس کاملا خوانا می‌باشند.

توجه توجه: شما می‌توانید بسته‌ها را بصورت کامل خریداری نمائید یا از کل بسته های کامل درسی علوم خاك (خاك‌شناسی) ویژه داوطلبان آزمون دکتری سراسری بصورت انتخابی جزوات را گلچین نمایید.

قبولی در آزمون دکتری ۹۱ - با ما طعم قبولی در کنکور دکترای نیمه متمرکز را بچشید

قبولی در آزمون دکتری ۹۱ ، قبولی در آزمون دکترای ۱۳۹۱ را با پی اچ دی آزمون تجربه نمایید
با بیش از ۸ سال فعالیت در امر ارائه
منابع دکتری تخصصی دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی
منابع جزوات آزمون دکترای ۹۱ دانشگاه ازاد ۹۰٪ رشته‌های دکتری آزاد
منابع جزوات ازمون دکترای ۹۱ دانشگاه سراسری نیمه متمرکز

منابع دکتری کشاورزی و منابع طبیعیِ - جزوات دکترای کشاورزی و منابع طبیعی - منابع دکتری نیمه متمرکز گروه کشاورزی و منابع طبیعی - منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری - برترین منابع دکترای کشاورزی و منابع طبیعی ۹۱

منابع دکتری نیمه متمرکز گروه کشاورزی و منابع طبیعی
• منابع دکتری مجموعه محیط زیست
• منابع دکتری مجموعه مکانیک ماشین‌های کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه مکانیزاسیون کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز
• منابع دکتری مجموعه علوم و صنایع غذایی
• منابع دکتری مجموعه کشاورزی هسته‌ای
• منابع دکتری مجموعه اقتصاد کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه علوم و صنایع چوب و کاغذ
• منابع دکتری مجموعه علوم خاک (خاک‌شناسی)
• منابع دکتری مجموعه علوم دامی
• منابع دکتری مجموعه آبیاری
• منابع دکتری مجموعه هوا‌شناسی کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه زراعت و اصلاح نباتات
• منابع دکتری مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل
• منابع دکتری مجموعه حشره‌شناسی کشاورزی
• منابع دکتری مجموعه شیلات
• منابع دکتری مجموعه علوم مرتع

در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است - برای هر ضریب دو تا شش جزوه ارسال میگردد - جزوات بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا میباشند.

•منابع جدید دکتری ۹۱
•منابع دکتری نیمه متمرکز ۹۱
•منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۱
•دکتری نیمه متمرکز ۹۱
•منابع دکتری نیمه متمرکز۹۱
•منابع جدید ازمون دکتری
•منابع جدید دکتری نیمه متمرکز
•"آزمون دکتری نیمه متمرکز دوم "
•منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز۹۱
•منابع دکترای نیمه متمرکز۹۱

بسته دوم: منـابع آزمون دكتـری خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگــاه آزاد کد رشته امتحـانی۵۰۲۱۷

منابع دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی - دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک
جزوات و منابع دکترای شیمی و حاصلخیزی خاک
کد رشته ۵۰۲۱۷ دکتری تخصصی شیمی و حاصلخیزی خاک
رشته شیمی و حاصلخیزی خاک ، فروش منابع دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک ، برترین جزوات خاک شناسی - شیمی و حاصلخیزی خاک۱۳۹۱ - فروش جزوات دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه ازاد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات (برترین جزوات دکترا+مجموعه سوالات آزمون دکترا+کتب مهم و مرجع)

شیمی خاک ضریب ۲:
جزوه شیمی خاک تایپی
جزوه شیمی خاک دستنویس

- کانی های رس ضریب ۱:
جزوه کانی های رس تایپ شده
جزوه کانی های رس دستنویس

حاصلخیزی خاک ضریب ۲:
جزوه حاصلخیزی خاک تایپی
جزوه حاصلخیزی خاک دستنویس

- رابطه آب و خاک و گیاه ضریب ۲:
جزوه رابطه آب و خاک و گیاه دستنویس
جزوه رابطه آب و خاک و گیاه تایپ شده

- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه زبان عمومی انگلیسی
سوالات زبان عمومی انگلیسی
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۱:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی رشته خاك‌شناسی - شیمی و حاصلخیزی خاک دوره دکتری
جزوه زبان تافل
چند دوره سوالات برگزار شده تافل

- نمونه سوالات آزمون دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک سال ۱۳۹۰ و سالهای ماقبل :
مجموعه سوالات آزمون شیمی و حاصلخیزی خاک سالهای گذشته
سوالات آزمون از اولین آزمون تا اخرین آزمون

نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این رشته در آزمون دکتری ۹۰: دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات خوزستان کد ۲۳۲، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان با کد ۱۷۵

بسته سوم: منـابع آزمون دكتـری خاکشناسی-پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک دانشگــاه آزاد کد رشته امتحـانی۵۰۲۱۸

منابع دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی - دکتری پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
جزوات و منابع دکترای پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
کد رشته ۵۰۲۱۸ دکتری تخصصی پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
رشته پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک ، فروش منابع دکتری پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک ، برترین جزوات خاک شناسی - پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک ۱۳۹۱ - فروش جزوات دکتری پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک دانشگاه ازاد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات (برترین جزوات دکترا+مجموعه سوالات آزمون دکترا+کتب مهم و مرجع)

پیدایش و رده بندی خاک ضریب ۲:
جزوه پیدایش و رده بندی خاک تایپی
جزوه پیدایش و رده بندی خاک دستنویس

- کانی های رس ضریب ۱:
جزوه کانی های رس تایپ شده
جزوه کانی های رس دستنویس

ارزیابی تناسب اراضی ضریب ۲:
جزوه ارزیابی تناسب اراضی تایپی
جزوه ارزیابی تناسب اراضی دستنویس

- ژئوموفولوژی ضریب ۱:
جزوه ژئوموفولوژی دستنویس
جزوه ژئوموفولوژی تایپ شده

- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه زبان عمومی انگلیسی
سوالات زبان عمومی انگلیسی
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۱:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی رشته خاك‌شناسی - پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک دوره دکتری
جزوه زبان تافل
چند دوره سوالات برگزار شده تافل

- نمونه سوالات آزمون دکتری پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک سال ۱۳۹۰ و ماقبل:
مجموعه سوالات آزمون پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک سالهای گذشته
سوالات آزمون از اولین آزمون تا اخرین آزمون

نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این رشته در آزمون دکتری ۹۰: دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران  کد ۱۲۳، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان با کد ۱۷۵

بسته چهارم: منـابع آزمون دكتـری خاکشناسی-فیزیک و حفاظت خاک دانشگــاه آزاد کد رشته امتحـانی ۵۰۲۱۹

منابع دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی - دکتری فیزیک و حفاظت خاک
جزوات و منابع دکترای فیزیک و حفاظت خاک
کد رشته ۵۰۲۱۹ دکتری تخصصی فیزیک و حفاظت خاک
رشته فیزیک و حفاظت خاک ، فروش منابع دکتری فیزیک و حفاظت خاک ، برترین جزوات خاک شناسی - فیزیک و حفاظت خاک ۱۳۹۱ - فروش جزوات دکتری فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه ازاد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات (برترین جزوات دکترا+مجموعه سوالات آزمون دکترا+کتب مهم و مرجع)

- ریاضیات ضریب ۱:
جزوه ریاضیات تایپی
جزوه ریاضیات دستنویس
جزوه ریاضی عمومی ۱ دستنویس
جزوه ریاضی عمومی ۲ دستنویس
جزوه ریاضیات عمومی

- فرسایش و حفاظت خاک ضریب ۲:
جزوه فرسایش و حفاظت خاک تایپ شده
جزوه فرسایش و حفاظت خاک دستنویس

فیزیک خاک ضریب ۲:
جزوه فیزیک خاک تایپی
جزوه فیزیک خاک دستنویس

- رابطه آب و خاک و گیاه ضریب ۲:
جزوه رابطه آب و خاک و گیاه دستنویس
جزوه رابطه آب و خاک و گیاه تایپ شده

- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه زبان عمومی انگلیسی
سوالات زبان عمومی انگلیسی
جزوه زبان تحصیلات تكمیلی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۱:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی رشته خاك‌شناسی - فیزیک و حفاظت خاک دوره دکتری
جزوه زبان تافل
چند دوره سوالات برگزار شده تافل

- نمونه سوالات آزمون دکتری فیزیک و حفاظت خاک سال ۱۳۹۰ و سالهای ماقبل :
مجموعه سوالات آزمون فیزیک و حفاظت خاک سالهای گذشته
سوالات آزمون از اولین آزمون تا اخرین آزمون

نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این رشته در آزمون دکتری ۹۰: دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران  کد ۱۲۳

راهنمای خرید برترین منابع و جزوات دکتری کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۱:
۱- دریافت قیمت
۲- واریز مبلغ به شماره حساب
۳- اطلاع دادن آدرس پستی

منابع کنکور دکتری کشاورزی و منابع طبیعی

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری کشاورزی و منابع طبیعی ۹۱:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
   تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  1az4.com[at]gmail.com
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را sms نمائید.

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸:نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع آزمون ارشد سازه های آبی-دانشگاه ازاد-کل جزوات-قیمت- 1az4.blogfa.com   (حتما آخر پیامک 1az4.blogfa.com را بنویسید).
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:
شماره حسابها | آدرس سایتها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید

نحوه خرید جزوات و منابع دکترای تخصصی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی:
داوطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب‌هایی که در زیر قید شده بنام مهندس آروین واریز می‌کنید و بعد از واریزی تماس می‌ گیرید و
مشخصات فیش واریزی|اطلاعات آدرس و کد پستی محل ارسال جزوات، بعد از تکمیل کردن مشخصات واریز جزوات ارسال میگردد.
اگر جزوات فوق در روز واریز آماده باشند همان روز ارسال میگردد و اگر جزوات آماده نباشند برای اماده سازی و ارسال بین ۳ تا ۸ روز زمان برده و  بعد با پست پیشتاز یا سفارشی ارسال میگردد (بین روز سوم بعد از واریز تا روز دوازدهم بعد از واریز طبق اولویت ثبت نام بدست شما خواهد رسید)

شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع دکتری تخصصی سراسری ۹۱:
انتقال کارت به کارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶
واریز نقدی به یکی از حسابهای زیر (بنام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک صادرات ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
بانک سامان ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
بانک کشاورزی ۴۴۳۵۹۲۲۳۱

بسته های آموزشی دکترای دانشگاه سراسری:
پکیج آموزشی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سراسری شامل ( جزوات اساتید طراح سوال و مهم دانشگاه تهران، دانشگاههای دولتی تهران، دانشگاههای شهرستانها که این رشته در آن دانشگاه وجود دارد و جزوات موسسات تهران + کتب مرجع و مهم این رشته +برخی رشته ها دارای جزوات نکات کلیدی و خلاصه شده+سوال سال۱۳۹۰)

بسته های آموزشی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی: 
پکیج آموزشی دکتری (Ph.D) دانشگاه ازاد شامل ( جزوات اساتید طراح سوال و مهم دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات تهران، دانشگاههای آزاد تهران، دانشگاههای شهرستانها که این رشته در آن دانشگاه وجود دارد و جزوات موسسات تهران + کتب مرجع و مهم این رشته +برخی رشته ها دارای جزوات نکات کلیدی و خلاصه شده+ مجموعه سوالات سالهای گذشته دانشگاه آزاد|با جواب تشریحی|بدون جواب| با جواب کلیدی)

جزوات جدید بر روی سایت:
۹۰٪ جزوات بسته های آمادگی آزمون دکتری در هر سال تحصیلی بروز رسانی میشوند.
سایت اصلی ارائه جزوات امادگی دکتری :
com.آزمون-دکتری.www

+ سایت منابع آزمون دکتری
com.آزمون-دکتری.www

+ استعداد تحصیلی آزمون دکتری
com.استعدادتحصیلی.www

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی آزاد و نیمه متمرکز سراسری  www.phdazmoon.net
مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی   www.1az4.com